Het copyright voor de content van www.quantumuniverse.nl rust, tenzij anders vermeld, bij de beheerders van de site en de auteurs van de specifieke bijdragen. Wilt u materiaal van deze website gebruiken, neemt u dan voor toestemming contact op met de auteur van het betreffende materiaal of met info@quantumuniverse.nederland (‘nederland’ vervangen door ‘nl’).

Het doel van deze website is het populariseren van de wetenschap. Bij een goed gemotiveerd verzoek met een outreach-of onderwijs-gerelateerd doel zullen we dus in het algemeen graag de benodigde toestemming verlenen. Daarbij geldt natuurlijk wel dat de bron (deze website) en de auteur van het betreffende materiaal bij hergebruik vermeld dienen te worden.